תנאי שימוש לזירת ההודעות של גט סטטוס

 

שימושך בזירת ההודעות הנה מרצונך ומעידה על הסכמתך לתנאי השימוש שיפורטו להלן. אנא קרא מסמך זה בעיון ובמידה ואינך מסכים לתנאי השימוש הנך מתבקש באדיבות להפסיק את השימוש באתר ולהימנע מביצוע כל פעולה באתר:

כללי

   1. הוראות תנאי השימוש שלהלן מגדירות את זכויות וחובות המשתמש בקשר עם השימוש בזירת ההודעות (להלן: "תנאי השימוש").
   2. תנאי השימוש מהווים חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין חברת ריל אינטג'ר תוכנה בע"מ (להלן: "החברה ו/או מנהלי האתר"), לכל דבר ועניין.
   3. החברה רשאית לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה בכל זמן או עת, ללא הודעה מוקדמת ו/או עדכון.
   4. המשתמש מתחייב לחזור ולעיין בתנאי השימוש מידי פעם על מנת לרענן ולהתעדכן בתנאים ובשינויים אם היו כאלו. השימוש באתר מהווה הסכמה לאמור בתנאי השימוש בכל עת ולפעול באתר בהתאם להם.
   5. אין לעשות שימוש בזירת ההודעות או באמצעותה כל שימוש למטרות בלתי חוקיות ו/או מניפולטיביות.
   6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש להוראות כל מסמך אחר, תגברנה הוראות תקנון זה. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה ע"פ תקנון זה.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.

זירת ההודעות בגט סטטוס

הרשת הנדל״נית שהתפתחה בגט סטטוס (וממשיכה לגדול) מכילה בעלי תפקידים רבים בהתחדשות עירונית אשר הינם לקוחות החברה (חברות יזמיות, משרדי עו״ד, מארגנים, מנהלות, נציגויות, מפקחים לרבות חברת גט סטטוס עצמה (להלן: "בעלי התפקידים/ משתמשים"), אשר התקשרו בצורה ישירה עם חברת גט סטטוס לקבלת מנוי.  

זירת ההודעות של גט סטטוס הינו שירות דיוור ישיר אשר קם במטרה לאפשר ללקוחות החברה להעזר ברשת הנדל״נית של גט סטטוס כדי לתת במה ולשלוח ו/או לקבל הודעות מקצועיות בצורה ישירה קלה וטכנולוגית בין בעלי התפקידים בהתחדשות עירונית (להלן: "השולח או המקבל בהתאמה") 

השולח נדרש להקים תהליך גט סטטוס לכל נושא לגביו הוא מעוניין לשלוח הודעות (התהליך יכלול הזנת נתונים כגון אבני דרך, מסמכים, שדות, הודעות ועוד), וזאת לאחר קבלת אישור מגט סטטוס לכל תהליך בנפרד, וכך גם להנגיש מידע עשיר ואינטראקטיבי לבעלי התפקידים אשר מקבלים את ההודעות.
דוגמאות לתהליכים: ארגון כנס מארגנים, בקשה לקבלת הצעות ועוד.

השולח יוכל לשלוח הודעות בנושא מסוים העוסקות בתחום ההתחדשות העירונית לבעלי התפקידים מתוך התהליך הספציפי שהוקם לטובת שליחת ההודעות. לא יורשה לשלוח הודעות השייכות לתהליך מסוים באמצעות תהליך אחר.

המקבל ייבחר מאילו סוגים של בעלי תפקידים הוא מעוניין לקבל הודעות.

מובהר כי לא יורשה ובכל מקרה לא יתאפשר לבעל תפקיד, לשלוח הודעות ללקוחות של בעלי התפקידים (למשל, לבעלי דירות, נציגויות ועוד  – להלן ״אנשי הקשר״) אלא אך ורק לבעלי התפקידים עצמם.  

עוד מובהר כי, במקרים בהם פונות ומתקשרות נציגויות של פרויקטים בהתחדשות עירונית באופן ישיר עם חברת גט סטטוס לקבלת מנוי/ משתמש מסוג ״גט סטטוס לנציגות״, כי אז כן יתאפשר לבעל תפקיד לשלוח ולקבל הודעות מבעל תפקיד מסוג נציגות.

האתר מהווה זירת הודעות 

 1. החברה, מסייעת לקידום מטרה זו באופן ניטרלי, אינה מעורבת באופן ישיר בתוכן ההודעות הנשלחות. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנשלחים ואלו הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לבעלי התפקידים, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
  החברה מפיצה/מציגה (ולא מפרסמת בעצמה) תכנים אשר פורסמו על ידי בעלי התפקידים. לחברה אין כל שליטה על תכנים אלו. חווות הדעת, המלצות, הצעות, הצהרות, שירותים או מידע ותכנים אחרים שהינם נגישים ופורסמו על ידי משתמשים הינם של מי שפרסם אותם באתר ולא ניתן לייחסם לחברה. החברה אינה מאמצת תכנים אלו ואינה אחראית לדיוקם או למהימנותם של חוות הדעת, המלצות או מידע והצהרות אחרות שפורסמו או יפורסמו באתר על ידי משתמשים שאינם עובדי החברה הפועלים במסגרת סמכותם. המשתמש מבין ומסכים כי החברה אינה מנטרת את התכנים באתר ואינה אחראית למהימנותם ודיוקם.
ההודעות, התכנים והמידע הנשלחים והמוצגים באתר
  1. יתכן ותכנים מסוימים חסרים ו/או נפלו טעויות כאלה ואחרות בתוכן האתר, לרבות ברכיבי תוכנה. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, הוצאה ו/או אובדן שיגרמו למשתמשים עקב טעויות ו/או אי דיוקים במידע כאמור.
  2. ידוע ומוסכם על המשתמש שהגישה לחלקים מן האתר עשויה להיות מותנה בהתקנת רכיבי חומרה שונים במחשבו ובכלל זאת: דפדפנים ותוספים לאותם הדפדפנים. על המשתמש חלה האחריות לברר ולהתקין כל רכיב נדרש לצורך השימוש באתר, על חשבונו ואחריותו. 
  3. החברה רשאית להגביל את הגישה לאתר או לחלקים ממנו לסוגי משתמשים שונים ו/או לחלקם ו/או להתנות את הגישה אליהם למשתמשים שירשמו באתר או שיאשרו את הסכמתם לתנאים מיוחדים.
  4. הינך מתחייב לא לחפש ו/או לשלוח הודעות סרק או הודעות "סתמיות". 
  5. אם חסרים בידיך מידע/נתונים לגבי התהליך/ ההודעה, הנך מתחייב ליצור קשר עם גט סטטוס ולבקש מידע נוסף.
  6. החברה שומרת את הזכות לאשר, לדחות או למחוק תהליכים/ הודעות על-פי שיקול דעתה הבלעדי. 

הפרת תנאים אלו עשויה לגרור הקפאת המשתמש שלך באתר. במידה ואתה מודע להפרה כלשהיא, אנא דווח לחברה.

שמירה על פרטיות

  1. לחברה חשובה פרטיותך והיא מחויבת לשמור על כללי הגנת הפרטיות החלים בישראל, שימוש במידע אישי אשר יימסר על-ידך או ייאסף אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם למפורט במדיניות פרטיות של גט סטטוס או על-פי חובות החלות כלפי החברה לפי כל דין.
  2. המשתמש מאשר בזאת ומסכים, כי ככל ומולאו על ידיו פרטים אישיים לצורך שימוש באתר האינטרנט, הם נמסרו על ידו מתוך הסכמה, בחירה ורצון חופשי וכן לא חלה עליו חובה חוקית למסור את הנתונים הנ"ל.
  3. כאמור, החברה עושה כל שביכולתה, וכנדרש בחוק, להגן על פרטי המשתמשים השמורים במאגריה, כמו כן במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין בפרטי המשתמש, לא תהיינה למשתמש ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה.
  4. החברה רשאית לבצע שימוש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי ספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים שונים וצדדים שלישיים.
  5. יובהר כי מאחר והפעולות מתבצעות בסביבה מקוונת אין החברה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, או חשיפת המידע האמור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
  6. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר.
  7. המשתמש רשאי לבטל הסכמתו לקבלת הודעות באמצעות שליחת בקשה להסרה לצוות תמיכה של גט סטטוס.

ההודעות שלך במערכת ונתוני הפרופיל שלך ציבוריים

  1. כפלטפורמה וזירה עבור שליחת וקבלת הודעות בתחום ההתחדשות העירונית, החברה מספקת לך משתמש אשר חשוף למשתמשי זירת ההודעות.
  2. הנך מאשר בזה כי הנך האחראי הבלעדי לכל המידע המופיע במשתמש שלך, הנך מאשר כי הנך הבעלים החוקי של כל המידע האמור וכי המידע האמור, אינו מפר, לא הפר ולא יפר כל קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר, רשיונות וכיוצא בזה.
  3. הנך מאשר בזה כי כל המידע שבהודעה שלך יהפוך גלוי למשתמשים בעלי גישה לזירת ההודעות של גט סטטוס, בין היתר באמצעות אתר האינטרנט של גט סטטוס. כמו כן, הנך מעניק בזה ל-גט סטטוס הרשאה להציג, לשתף ולהשתמש במידע האמור ללא התנגדויות או הגבלות, כפי שגט סטטוס תראה לנכון על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

דיוור, התראות, הודעות, וחומר פרסומי

בעת שימושך באתר גט סטטוס, אתה מסכים ומאשר כי גט סטטוס עשויה להשתמש במידע שלך כדלקמן:

 1. לשלוח לך הודעות מייל מנהליות ואדמיניסטרטיביות, חומר פרסומי ושיווקי בדוא"ל (מטעם גט סטטוס או צדדים שלישיים) ומידע נוסף שעשוי לעניין אותך. אם תחליט כי אינך מעוניין להמשיך לקבל הודעות כאלה, יש לפעול בהתאם להוראות בתחתית הודעת הדוא"ל שקיבלת, בדף ההגדרות באתר או על-ידי שליחת בקשה להסרה בדואר אלקטרוני ל: support@getstatus.co.il;
 2. לספק ולשפר את השירות, לבחון, להקים, להשלים ולטייב את התהליכים שלך, לטיפול בהודעותיך, לטיפול בתהליך הרישום שלך, לאימות המידע שמסרת ולמטרות עסקיות פנימיות;
 3. לנהל, לפתח ולקדם את הקשר של החברה מולך ו/או החברה שהינך מייצג;
 4. גט סטטוס יכולה לשמור את מידע לתקופה לא מוגבלת כפי שתמצא לנכון מסיבות עסקיות ו/או משפטיות.
 5. גט סטטוס שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לבטל את הרשאתך להמשך קבלת השירות, לרבות דיוור, תקשורת, ניוזלטרים, הודעות מנהליות ואדמיניסטרטיביות ו/או כל תוכן אחר ללא מתן כל הודעה מוקדמת אליך.

   

תשלומים לחברה – העלויות שבשימוש באתר

  1. כדי לקבל גישה ולהשתמש בזירת ההודעות של גט סטטוס הינך נדרש לפתוח חשבון פעיל ומשולם בגט סטטוס, בהתאם לסוג המשתמש (עורך דין, יזם, מארגן, מפקח, נציגות וכו').
  2. הרשאה לשימוש בזירת ההודעות למשתמשים השונים תקבע בהתאם לסיכום המסחרי עם המשתמש.

קניין רוחני

האתר, המידע המופיע בו, התוכנה, סימני המסחר, יישום, טקסט, קובץ גרפי, תוכן וכל חומר אחר, הינם קניינה הבלעדי של החברה או של בעלי תפקידים שהתירו לחברה להשתמש בהם והם מוגנים על ידי הדין, לרבות חוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. שימוש בקניין הרוחני באתר מחייב הסכמה בכתב ומראש של החברה וככל שלא נתקבלה ההסכמה האמורה נאסר עליו לגרום לכל שינוי או סילוף במידע, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור או להשכיר כל חלק מן המידע הכלול באתר ו/או לעשות שימוש בשמות ובסימנים המסחריים המוצגים באתר.

 

אחריות

בעל התפקיד מצהיר ומתחייב לשאת ו/או לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל נזק שיגרם לה ו/או שותפיה ו/או סוכניה ו/או עובדיה ו/או נושאי המשרה ו/או המנהלים ו/או הדירקטורים ו/או בעלי המניות ו/או בעלי תפקידים אחרים וכו', כולל, אך לא רק, כל אחריות שהיא, תביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ'ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ'א -1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ'ה – 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ'ט – 1999, פקודת הנזיקין, התשכ'ח – 1968 ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים בו.

 

כתב ויתור

  1. השימוש בזירת ההודעות הינו באחריות המשתמש בלבד. מטרת החברה היא להנגיש פלטפורמה שימושית ונוחה לבעלי התפקידים, אך החברה אינה מבטיחה כי לא נפלו בזירה טעויות או שיבושים או כי האתר או השרת עליו יושב האתר נקי מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. החברה ממליצה לשמור העתקים של תכנים אשר המשתמש שם באתר וכן של תכנים המשמשים את המשתמש בקשר עם האתר.

    

  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר פרסום ההודעות באתר. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
   החברה אינה מתחייבת כי האתר (לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: יישומי צד שלישי ותכני האתר) ייענה לדרישות המשתמש, או כי השירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו עקב כך.

    

שיפוי

המשתמש מתחייב להגן ולשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, שותפיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, טענה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט סבירות – עקב שימוש המשתמש באתר או בתכני האתר, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תביעות נגד החברה בגין אי שביעות רצון מהשירותים המפורסמים באתר או בגין הפרת המשתמש את תנאי שימוש אלה.

 

הדין החל וסמכות שיפוט

תנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל.